Kaynakçı Belgelendirme Programı

Belgelendirme Programı Prosedürü

1. BELGELENDİRME KAPSAMI
 • TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı - Ergitme Kaynağı - Bölüm 1: Çelikler
 • TS EN ISO 9606-2 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı - Ergitme Kaynağı - Bölüm 2: Alüminyum Ve Alüminyum Alaşımları
 • TS EN ISO 14732 Kaynak Personeli-Metalik Malzemelerin Tam Mekanize Ve Otomatik Ergitme Kaynağı İçin Kaynak Operatörlerinin Ve Kaynak Ayarcılarının Yeterlilik Sınavı
 • ASME SEC. IX Kazanlar ve Basınçlı Kaplar (Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Brazing Operators)
 • API 1104 Boru hatları ile ilgili testlerin kaynağı (Welding of Pipelines and Related Facilities)
 • AWS D1.1 Çelik Yapı Kaynakçıları (Structural Welding Code – Steel)
 • AWS D1.5 Köprü Kaynakçıları (Bridge Welding Code)
 • AWS D17.1 Havacılık Uygulamalarında Ergitme Kaynağı (Specıfıcatıon For Fusıon Weldıng Of Aerospace Applıcatıons)

Standartlarına göre Kaynakçı ve kaynak operatörü personelinin Vasıflandırılmasını ve belgelendirilmesini kapsar. Belgelendirme; kapsamdaki standartların en güncel hali üzerinden yapılmaktadır.

2. İŞ VE GÖREV TANIMI

İmalatın kalitesini güvence altına alacak unsurlardan biri olan kaynakçının veya kaynak operatörünün pratik ve gerektiğinde veya talep edildiğinde ilgili standardın veya mevzuatın gereklerine uygun olarak teorik ve/veya sözlü sınavının yapılarak belgelendirilmesi kaynaklı yetkinliklerinin kanıtlanması.

3. BAŞVURU

Akademi NDT belgelendirme programında, kimseye; ırk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, siyasi görüş, yaş ve bunun gibi özellikleri nedeniyle ayırımcılık yapılmaz.

Bu belgelendirme programı program komitesi tarafından belirlenen şartları sağlayan herkese açıktır.

Kişiler engellilik ve bunun gibi durumlardan kaynaklanan özel ihtiyaçlarını belirtmekten çekinmemeli ve bu durumu ANDT_PB_PR_3.06_F01.Rev.00 K. KO SINAV ve BELGE BAŞVURU FORMUnda belirtmelidir. Akademi NDT kuruluşu bu ihtiyaçları program çerçevesinde yöntemin uygulanabilirliğine göre karşılayacaktır.

Belgelendirmeye başvuran aday, talep ettiği şartlarda kaç adet sınava gireceğini ve ne gibi hazırlıklar yapması gerektiğini ANDT_PB_PR_3.06_F03.Rev.00 K. KO ADAY BİLGİLENDİRME FORMUdan öğrenebilir.

Anlaşılmayan noktalar için Belgelendirme Kayıt İşleri Sorumlusu ile irtibata geçer.

Mevzu bahis gereklerin sağlandığını belirtmek için;

ANDT_PB_PR_3.06_F01.Rev.00 K. KO SINAV ve BELGE BAŞVURU FORMUnun ilgili kısımları, belgelendirme şartlarına aykırı davranışlarda bulunmayacağını ANDT_PB_PR_3.06_F02.Rev.00 K. KO BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ile taahhüt etmelidir. Kişisel bilgilerin doğruluğu için kimlik fotokopisini Akademi NDT ye sunmalıdır.

Sunulan bu bilgilere ilaveten Akademi NDT sınav öncesinde gerek görmesi durumunda başka destekleyici dokümanlar da isteyebilir.

Sınavlar, Akademi NDT sınav merkezinde ya da talep edilmesi durumunda işverenin kendi tesisinde yapılabilir. Bu durumlarda;

Sınav, Akademi NDT sınav merkezinde gerçekleştirildiğinde belli periyotlarda (örn. 5 ayrı toplu sınav) sınav öncesi ANDT_PB_PR_3.06_F04.Rev.00 K. KO Sınav Yeri Tespit ve Uygunluk Onay Formu ile gerekliliklerin karşılanabildiği; sınav öncesi kontrol edilerek sınavın gerçekleştirilmesi için Teknik, Dokümantasyon ve İSG açısından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi koşulu ile sınav güvenliğini tehlikeye atacak bir unsurun olmadığı tespit edilir. Uygun şartlar sağlayabiliyor ise sınava başlanır.

Sınav, talep edilmesi durumunda işverenin kendi tesisinde yapılacak ise; öncelikle ANDT_PB_PR_3.06_F04.Rev.00 K. KO Sınav Yeri Tespit ve Uygunluk Onay Formu işverene gönderilerek sınav yeri için en az gerekliliklerin karşılanabildiğinin bilgisi ve sınav sorularının güvenliğini tehlikeye atacak bir unsurun olmadığının taahhüdü alınır. Sınav zamanı, beyanın doğruluğu sınav yapıcı veya personel belgelendirme bölüm müdürü tarafından sınavın gerçekleştirileceği yerde kontrol edilir. Uygun şartlar sağlanabiliyor ise sınava başlanır.

Sınav veya sınav yapıcıların/gözetmenlerinin davranış veya tutumu ile ilgili itirazları gerekçelendirilerek aday tarafından belgelendirme bölüm müdürlüğüne ANDT_PB_PR_2.02_F01 Şikayet ve İtiraz Başvuru Formu ile sunulur. İtiraz kurulunun değerlendirmesi ve hükmüne göre sınav iptali, tekrarı vb. gerçekleştirilebilir.

Belge Sahipleri;

 • Akademi NDT tarafından yayımlanan etik kurallara uymalıdır.
 • Belgenin geçerliliğinin devam etmesi için aldığı kaynak kapsamında çalıştığına dair işvereni tarafından imzalı dilekçe ya da sertifikanın arka kısmında bulunan takip kutucuklarını iş vereni tarafından doldurarak Akademi NDT ulaştırmalıdır.
 • Belgenin geçerliliği şartlarının tam olarak karşılanmadığı durumda, belgelendirme kuruluşunu ve işvereni uyarmalıdır.
3.1 BAŞVURUDA İSTENECEK EVRAKLAR ANDT_PB_PR_3.06_F01.Rev.00 K. KO SINAV ve BELGE BAŞVURU FORMU
ANDT_PB_PR_3.06_F02.Rev.00 K. KO BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
Kimlik Fotokopisi
1 Adet Vesikalık
3.2 ÖN ŞARTLAR

İş yapmasına engel olacak fiziksel engellilik olmaması gerekmektedir. Bunun dışında belgelendirme kuruluşunun karşılayabileceği engellilik durumlarını ANDT_PB_PR_3.06_F01.Rev.00 K. KO SINAV ve BELGE BAŞVURU FORMU nda belirterek yardım talep edilebilir.

Belgelendirme kapsamları dahilinde belgelendirme programına başvurmak için eğitim ön şartı aranmamaktadır.

4. SINAVLAR

Akademi NDT; ilgili standartta yer alan başvuru şartlarına ve ANDT_PB_PR_3.06-… İlgili standart SINAV VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ'ne göre, belgelendirme başvurularını değerlendirir ve uygun olanları kabul eder.

İlgili değerlendirme sonrası uygun bulunan başvuru sahiplerinin doldurduğu ANDT_PB_PR_3.06_F01.Rev.00 K. KO SINAV ve BELGE BAŞVURU FORMU'nun arka kısmında bulunan "Başvurunun Değerlendirilmesi Ve Onaylanması" kısmı Personel Belgelendirme Müdürü tarafından doldurularak onaylanır.

 1. Sınav yapıcının vermiş olduğu ANDT_PB_PR_3.06_F08.Rev00 K KO Sınav formu ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve imzaları alınacaktır. Sınav yapıcı kimlik kontrolü yetkisine sahiptir.
 2. Sınava girecek kişiler sınav başlama zamanından en az 15 dakika önce sınavın gerçekleştirileceği yerde hazır bulunmalıdırlar.
 3. Sınava çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla vb. ekipmanlarla girilmesi sınav yapıcı tarafından özel olarak izin verilmedikçe yasaktır.
 4. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanların sınav esnasında sınava girenlerin yanlarında bulunması yasaktır.
 5. Özel Sınav ve Uygulama Sınavı için başvurulacak standartlar, basılı olarak, Akademi NDT tarafından sınav esnasında verilecektir.
 6. Sınav süresince sınava girenlerin, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları yasaktır.
 7. Sınava girenlerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri yasaktır.
 8. Sınava girenlerin sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.
 9. Sınav kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için tükenmez ya da mürekkepli kalem kullanılmalıdır. Kurşun kalem ile işaretlenen soru cevapları geçersiz sayılacaktır.
 10. Yanlış işaretlenen sorular için soru şıkkı ya da soru cevabı üzerine tek bir çizgi çizildikten sonra doğru olduğu düşünülen şık işaretlenerek yanına imza/paraf atılmalıdır.
 11. Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak yasaktır.
 12. Sınav başlamadan önce sınav süreleri ve sınav soruları hakkında bilgiler sınav yapıcı tarafından verilecektir.
 13. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabın işaretlenmesi, o sorunun yanlış kabul edilmesine sebep olur.
 14. Sınav başlangıcından itibaren sınav yapıcının her türlü uyarısı sınava girenler tarafından dikkate alınmalıdır.
 15. Sınav yapıcılar, sınav düzenini korumak adına, sınav öncesinde ve sınav esnasında oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler.
 16. Sınav esnasında sınav kurallarına uymayan veya suç işleyen veya yardımcı olan herhangi bir aday diğer bütün vasıflandırma sınavlarından en az bir yıl için ihraç edilir.
 17. Yukarıdaki şartları kabul etmeyen adaylar sınava alınmayacaklardır. Şartları kabul etmeyen adaylar gerekçeleriyle Akademi NDT Personel Belgelendirme Müdürlüğü'ne başvurabilirler.

Belgelendirmeye elverişli olmak için aday, sınav yapıcının sınav esnasındaki değerlendirmesinden ve sonraki tahribatlı ve/veya tahribatsız testlerden başarılı olması ile. Aday isteğe bağlı teorik ve/veya sözlü sınav talep etmiş ise burada herhangi bir başarı şartı alınmaz aldığı puan sertifikasına işlenir.

Adayın performans sınavı esnasında sınav yapıcı tarafından başarısız olarak kabul edilmesi durumda sınav yapıcı adaya 2 hak daha verebilir. Hatalı sınav parçaları yerine yeni sınav parçaları ile sınavına devam eder. NDT testlerinde ve tahribatlı testlerde başarısız olan aday aynı kapsamdan tekrar başvurması için ANDT_PB_PR_3.06_F15 TEKRAR BAŞVURU DİLEKÇESİ ile aday tekrar başvuru yapar.

4.1. SINAV AŞAMALARI

Adaylar isteğe bağlı teorik sınav, isteğe bağlı sözlü sınav ve zorunlu performans sınavına girer.

4.2 İSTEĞE BAĞLI TEORİK SINAV

Adaylara, Akademi NDT'nin soru koleksiyonundan hazırlanmış 10 adet çoktan seçmeli soru verilir, dört şıklı ve yalnız bir cevabı doğru olan soruları en fazla 20 dakikada çözmesi beklenir.

Bu sınavda geçme ya da kalma durumuna bakılmaz adayın isteğe bağlı bu sınavdan aldığı puan sertifikasına işlenir.

4.3 İSTEĞE BAĞLI SÖZLÜ SINAV

Adaylara, Akademi NDT'nin soru koleksiyonundan hazırlanmış, 3 adet sözlü sorusu sırayla sınav yapıcı tarafında adaya sorulur, sınav süresi her soru için en fazla 3 dakikadır.

Bu sınavda geçme ya da kalma durumuna bakılmaz adayın isteğe bağlı bu sınavdan aldığı puan sertifikasına işlenir.

4.4 PERFORMANS SINAVI

Performans sınavı esnasında değerlendirme ANDT_PB_SB_K.KO_PP KAYNAKÇI VE KAYNAK OPARETÖRÜ SINAV PUANLANDIRMA FORMU ile yapılır ve değerlendirmesi olumlu olan adayların kaynattığı parçaları standardın gerektirdiği tahribatlı ve/veya tahribatsız testlere tabi tutulur.

4.5 SINAVLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Tüm sınavlar, Akademi NDT tarafından ANDT_PB_PR_3.03_F07 K. KO hizmet alınan laboratuvar değerlendirme formu ve ANDT_PB_PR_P3.03_F05 Dış Kaynaklı Hizmet Alım Sözleşmesi ile onayladığı tesislerde veya ANDT_PB_PR_3.06_F04.Rev.00 K. KO Sınav Yeri Tespit ve Uygunluk Onay Formu ile onaylanan yerlerde de yapılır.

Adayın, sınavda sınav yapıcının istemesi durumunda geçerli bir kimlik kartını sınav yapana veya gözlemciye göstermesi zorunludur.

Sınav esnasında ANDT_PB_PR_3.06_F08.Rev00 K KO Sınav formu'nda uymayan veya suçun işlenmesine yardımcı olan herhangi bir aday mevzu bahis sınav ve diğer bütün vasıflandırma sınavlarına en az bir yıl tekrar katılamaz.

Sınav setleri (Sınav soruları, yoklama listesi) Personel Belgelendirme Müdürü tarafından sınavdan önce kontrol eder ve yeter sayıda sınav yapıcıya kapalı zarfta teslim eder.

Bir sınav yapıcı yanında gözetmen olmaksızın en fazla 10 kişiyi sınava tabi tutabilir. Sınava katılan kişi sayısı daha fazla ise sınav yapıcının yanında mutlaka başka bir sınav yapıcı veya gözetmen görevlendirilir. Sınava katılan kişi sayısı 10 kişiden az ancak kopya durumunun oluşabileceği ön görülürse sınav yapıcının bildirimi ve personel belgelendirme bölüm müdürünün onayı dahilinde sınav yapıcıya başka bir sınav yapıcı veya gözetmen eşlik edebilir.

Sınavların değerlendirilmesi sınav yapıcı tarafından yetkin olduğu yöntemde Akademi NDT tesislerinde gerçekleştirilir. Akademi NDT tesislerinde gerçekleştirilemeyecek olan testler ise sınav yapıcı gözetiminde yapılır.

Karar verici, sınavlar değerlendirildikten sonra kendisine teslim edilen sınavları cevap anahtarından karşılaştırarak kontrol eder. Hatalı veya atlanmış bir kısım var ise sınav yapıcıya tekrar okuması için teslim eder. Bir sonraki sınavı için sınav görevlisini ANDT_PB_PR_4.01_F05-7 Sınav Yapıcı Değerlendirme Formu ile değerlendirmeye alır.

Adayların, uygulama sınavı için kendi teçhizatını kullanmasına kalibrasyonları kontrol edilerek, sınav yapıcının onayıyla izin verilir.

Sınav Yapıcının aşağıdaki adayları sınav yapmasına izin verilmez:

 • Adayın sınav yapıcı ile arasında herhangi bir maddi ve manevi çıkar ilişkisi olduğunda,
 • Aday ile sınav yapıcının birinci dereceden akraba olduğu durumlarda,
4.6 SINAV SONRASI

Sınav yapıcı, Akademi NDT tesislerinde okuduğu ve değerlendirdiği sınav kağıtlarını ANDT_PB_PR_3.06_F09.Rev00 K KO Sınav Sonuç Bildirim Formu na işler. Sınav sonuçlarının bildirilmesi için Kayıt işleri sorumlusuna iletir.

Sınavda başarılı olan ve evrak eksiği bulunmayan adaylar için Karar verici, olumlu ya da olumsuz kararını ANDT_PB_PR_3.06_F12.Rev.00 k. Ko belgelendirme karar formu'nda belirtir ve olumlu olan sonuçlar için sertifika basım süreci başlar.

Belge sahiplerine verilmeye hazır olan ANDT_PB_PR_3.06_F10-… Kaynakçı yetkinlik sertifikası belge sahiplerine ya da belge sahiplerine verilmek üzere ANDT_PB_PR_3.06_F13 K. KO Belge Teslim Formu doldurtularak ilgili kişilere verilir.

Verilen belgelerin ve belgenin teslim edildiği kişilerin takibi ANDT_PB_PR_3.06_F14.Rev.00 K KO Belge Takip Listesi ile yapılır.

5. BELGELENDİRME KARARI

Sınavları başarı ile tamamlayan adayların dosyaları karar verici tarafından standardın tüm gerekleri göz önünde bulundurularak, incelenir. Eksik veya hatalı bir nokta yok ise belgelendirme kararı alınır. Eksik noktalar tamamlanan kadar belgelendirme gerçekleştirilmez.

6. İTİRAZ

İtirazlar; Akademi NDT'ye, sınav sonuçları açıklandıktan sonra hastalık, yurtdışında bulunma vb. zorunlu haller dışında 1 ay içinde yapılır. Bu tarihi geçirenlerin itirazları değerlendirmeye alınmaz.

7. GEÇERLİLİK PERİYODU VE YETERLİLİĞİN UZATILMASI 7.1 GÖZETİM

Verilen belgelerin geçerliliğinin devamı için iş verenin ya da kaynakçının belgenin veriliş tarihinden itibaren her 6 ayda bir kaynak yaptığını ispatlar nitelikte Akademi NDT ye bildirmesi şarttır. Bu zorunluluk belge sahibine ve iş verenine aittir, ANDT_PB_PR_3.06_F02.Rev.00 K. KO BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ belirtildiği gibi.

7.2 BELGE UZATMA SIKLIĞI

Belge sahibinin talebi doğrultusunda verilen kapsamdaki sertifikalar aşağıdaki sürelerde uzatılmalıdır,

EN ISO 9606-1: 3 yıl
EN ISO 9606-2: 2 yıl
EN ISO 14732: 6 yıl
ASME Sec. IX: 2 yıl
API 1104: 2 yıl
AWS D1.1: 2 yıl
AWS D1.5: 2 yıl
AWS D17.1: 2 yıl
8. BELGENİN GEÇERSİZ KILINMASI

Belgelendirme aşağıdaki durumlarda geçersiz sayılır:

 • Belgelendirme prosedürlerine uymayan davranışlar veya ANDT_PB_PR_3.06_F02 K. KO BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ'nde belirtilen kurallara uyulmadığına ilişkin delillerin Akademi NDT karar verici tarafından incelenmesinden sonra,
 • İç ve dış denetimler sonrasında,
 • Gözetim şartlarını sağlamadığında
 • Yeniden belgelendirmeye kadar veya ilk belgelendirme için kişinin şartları karşılamasına kadar kişi belgelendirmede başarısız olduğunda.
 • Belge sahibinin talebi sonucu,
 • Belgelendirilme durumuna yanlış atıf veya belgenin uygunsuz kullanımı.
9. BELGENİN ASKIYA ALINMASI

Belgenin AKADEMİ NDT Tarafından Askıya Alınması Personel Belgesinin askıya alınması, aşağıdaki koşulların oluşması durumunda gerçekleştirilir:

 • Belge sahibinin AKADEMİ NDT Personel Belgelendirme Kurallarına aykırı hareket etmesi,
 • Belge sahibi kişi hakkında şikâyet olması neticesinde karar verici ve/veya itiraz ve Şikayet Kurulunun Kararı Sonrasında,
 • ANDT_PB_PR_3.06_F02.Rev.00 K. KO BELGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ'NDE belirtilen kurallara aykırı fiil veya durumların oluşması,
 • Belgelendirilme durumuna yanlış atıf yapılması veya belgenin uygunsuz kullanımı.
 • Belge sahibinin Ulusal/Uluslararası standartlar ve AKADEMİ NDT Personel belgelendirme programında tanımlanan gözetim gerekliliklerini zamanında yerine getirmemesi durumunda,

Belgenin askıya alınma talebi ile ilgili olarak, "ANDT_PB_PR_3.01_F18 Belge Askıya Alma/İptal/Belgenin Askıdan İndirilmesi Talep Formu" AKADEMİ NDT tarafından doldurulur. Bu form sadece gözetim gerekliliklerini yerine getirmeyen belgelendirilmiş personelin askıya alınması veya iptali için kullanılmaz. Askı süresi bir sonraki gözetim periyoduna kadardır.

9.1 BELGENİN ASKIDAN İNDİRİLMESİ

Belgesi askıya alınan belge sahipleri, askı gerekçesi gözetimden kaynaklı ise; askıya alma gerekçelerinin ortadan kalktığını en geç 30 gün içerisinde AKADEMİ NDT- karar verici, askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile dokümanları inceler, değerlendirme gerçekleştirir. Yapılacak değerlendirmenin tipi, içeriği ve süresi, belgenin askıya alınma gerekçesi de gözden geçirilerek, AKADEMİ NDT - karar verici onayı ile askı kaldırılır.

Yapılan faaliyet sonucunda, belgenin askıya alınma gerekçelerinin ortadan kalktığı doğrulanırsa, gerçekleştirilen faaliyete ilişkin rapor ve "ANDT_PB_PR_3.01_F18 Belge Askıya Alma/İptal/Belgenin Askıdan İndirilmesi Formu" AKADEMİ NDT - karar verici tarafından hazırlanır ve onaylanır.

ANDT_PB_PR_3.01_F18 Belge Askıya Alma/İptal/Belgenin Askıdan İndirilmesi Formunda yer alan bilgiler esas alınarak, kararlar belge sahibine bildirilir ve belgenin askıdan indirildiği internet aracılığı ile duyurulur.

Belgenin gözetim gerçekleştirilememesi nedeniyle web sitesinde askıya alınan belgeler. Belge sahibinin askı süresi içerisinde gözetim işleminin ulusal/uluslararası standartların şart koştuğu gözetim süreleri içerisinde gerçekleştiğinin somut delillerinin (Refrans yazısı, çalışma belgesi vb) AKADEMİ NDT’ye gönderilmesine istinaden AKADEMİ NDT-karar vericinin vereceği karar ile belge askıdan indirilir.

Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda Belge İptali uygulanır.

10. PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ

Belgelendirme programlarında "ilave değerlendirme gerektirecek" örn; standart değişikliği, bir değişik olduğunda, yeniden değerlendirmeye tabi olacak belgelenmiş kişileri yönlendirecek duyuru www.akademindt.com sayfasında ilan edilecektir. Kişisel değerlendirmeye tabi olacak belgelenmiş kişilere, başvuru sırasında beyan edilen yazışma adreslerinden ve telefon numaralarından ulaşılacaktır.

11. REVİZYON
Rev. No Tarih Açıklama
00 14.01.2019 00-Yeni yayınlandı