Logo/Marka Kullanımı

Logo/Marka Kullanım Prosedürü

1. Amaç ve Kapsam

Bu prosedürün amacı AKADEMİ NDT' in kuruluşlara vermiş olduğu marka ve sertifikaların ilgili standart, rehber ve yönetmelik gereksinimlerine uygun olarak kullanımına ilişkin esasları belirlemektir.

2. Referanslar

TS EN ISO IEC 17024

Türkak Rehber R.10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

3. Tanımlar

Logo/marka: AKADEMİ NDT'in kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol ve AKADEMİ NDT'in belgelendirdiği kişi/kuruluşların belgelendirme statülerini göstermek için kullandığı semboldür.

4. Sorumluluklar

Bu prosedürün uygulanmasından, belgeli personel, Genel Müdür, Yönetim Temsilcisi ve Personel Belgelendirme Bölüm Müdürü sorumludur.

5. Yöntem

5.1. Bu prosedürde belirtilen şartlar, AKADEMİ NDT tarafından belgelendirilmiş olan bütün kişiler tarafından yerine getirilmelidir.

5.2. AKADEMİ NDT ön bilgilendirme yapmaksızın bu prosedürde belirtilen şartları değiştirme hakkına sahiptir.

5.3. AKADEMİ NDT tarafından belgelendirilen kişiler, AKADEMİ NDT markasını, belgeli personellerin veya herhangi bir üçüncü tarafın kullanımını engelleyecek tedbirleri almak zorundadır. Belge ve marka kullanım hakkı üçüncü taraf ya da halefe devredilemez.

5.4. AKADEMİ NDT markasını kullandırma hakkı sadece AKADEMİ NDT'e aittir.

5.5. AKADEMİ NDT, belgelendirdiği kişilerin marka ve sertifikaları nerelerde kullandıklarını öğrenmek istediğinde kişiler kullanım yerlerini göstermek durumundadır.

5.6. Belgeli personelin sertifika veya markayı bu prosedüre uygun şekilde kullanmaması halinde uygunsuzluğu kayıt altına alarak gerekli düzeltici faaliyeti başlatmak, sertifika ve markayı askıya almak, geri çekmek, ihlalini kamuoyuna açıklamak ve diğer yasal işlemleri başlatmaktan Yönetim Temsilcisi sorumludur.

5.7. Üçüncü şahısların AKADEMİ NDT markası izinsiz kullanması durumunda AKADEMİ NDT hukuki işlem başlatır.

5.8. AKADEMİ NDT, belgelendirme sürecinin başarı ile tamamlanmasının ardından AKADEMİ NDT markasını müşterinin kullanımına sunar ve internet, doküman, broşür veya reklam gibi iletişim ortamlarında belgelendirme statüsüne atıfta bulunurken www.akademindt.com adresinde de yayınlanan logo kullanım kurallarına uymasını ister.

5.9. AKADEMİ NDT Markası, belgelendirme statüsü hakkında yanlış bilgilenmeye sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır. Bu durum kişinin belgesinin askıya alınmasını gerektirir.

5.10. AKADEMİ NDT markası ve sertifikası sadece kişinin belgelendirme kapsamı için geçerli olacak şekilde kullanılmalıdır.

5.11. Kişi sertifikayı ve markayı, belgelendirme kapsamı daraltıldığında tüm faaliyetlerini kapsama uygun şekilde değiştirmelidir.

5.12. Bu prosedürdeki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, AKADEMİ NDT den belgeli kişiler ilgili tanıtım materyallerinde AKADEMİ NDT markasını kullanma hakkına sahiptir.

5.13. AKADEMİ NDT markasının TÜRKAK akreditasyon markası ile birlikte kullanımı Türkak Rehberi R.10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar’da belirtilen kurallara göre yapılır.

5.14. AKADEMİ NDT markaları orijinal renklerinin haricinde ancak siyah-beyaz renkte kullanılabilir.

5.15. Belgelendirme kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tanıtım malzemeleri ve dokümanları üzerinde AKADEMİ NDT markası kullanılır.

5.16. AKADEMİ NDT markası belgelendirilen firmanın personeli için ya da belgelendirilen kişi için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılır.

5.17. AKADEMİ NDT markası sadece Akademi NDT taşıtların üzerinde kullanılır.

5.18. AKADEMİ NDT markası izin ile binaların veya firma bayraklarının üzerinde kullanılır.

5.19. AKADEMİ NDT markasının kullanıldığı alan, markayı ayrıntıları ile gösterebilen farklı bir renkte olmalıdır.

5.20. AKADEMİ NDT markası ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün ve hizmet onayını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.

5.21. AKADEMİ NDT markası laboratuvar testleri, kalibrasyon, deney ve gözetim raporları ve ürüne ait diğer belgelerin üzerine konulmamalıdır.

5.22. AKADEMİ NDT markası, belgelendirilen müşterinin faaliyetlerindeki sorumluluğu AKADEMİ NDT in aldığı izlenimini verecek şekilde kullanılmamalıdır.

5.23. AKADEMİ NDT tarafından belgesi askıya alınan, belge geçerlilik süresi dolan ve belgesi iptal edilen kişiler AKADEMİ NDT markasını içeren muhtelif sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vs. kullanılmasını ve dağıtımını derhal durdurmalıdır. Belgesi iptal edilen kişi, belgesini on beş (15) gün içerisinde AKADEMİ NDT' e teslim etmelidir.

5.24. Kişi, belgesini AKADEMİ NDT'in veya belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek veya kamu güvenini kaybettirebilecek tarzda kullanmamalıdır.

5.25. Akademi NDT Logosunun hiçbir yeri değiştirilmemeli, kesilmemeli, üzerindeki yazıların okunmasına engel olacak şekilde küçültülmemeli ve renkleri değiştirilmemelidir. Logonun gerçek hali aşağıda göründüğü şekildedir


Genel Amaçlı Logo

5.26 AKADEMİ NDT markasında herhangi bir tahrifat ve marka formatında değişiklik yapılmamalıdır. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için AKADEMİ NDT' e eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır. Belgenin yenilenmesi söz konusu olduğunda AKADEMİ NDT, belge sahibinden yeni Orijinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır. Belge basımı için belge ücreti talep eder.

5.27. Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında verilen belgeler AKADEMİ NDT' in mülkiyetinde olup, belgelendirme prosedürlerine ve/veya proseslerine uyulduğu müddetçe ve belgenin geçerli olduğu süre içerisinde kişi belgeyi kullanım hakkına sahiptir.

5.28. Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında verilen belgenin sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile AKADEMİ NDT' e bildirmelidir.

6. Revizyon Takibi
Rev. No Tarih Açıklama
00 02.01.2017 Yeni yayınlandı
01 01.10.2023 2. Referasanlara; Türkak Rehber R.10.06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Akredite Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar eklendi
Rehber’in açıklaması eklendi.
Kelime hataları düzenlendi